අපි ගැන

ගුණාත්මක හොඳම ලුහුබැඳ

2001 වසරේ සිට අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට සේවා සැපයීම, අභිධර්මය ඕෆ්සෙට් woodfree කඩදාසි හා වසර 18 කට වඩා වෙනත් ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාදන, පිටපත් කඩදාසි, අයිවරි මණ්ඩලය, චිත්ර කඩදාසි විශේෂඥතාවක්. අපි තහඩු සහ රෝල් දෙකේම කඩදාසි සැපයීම, හෝ අපේ පාරිභෝගිකයන් විසින් ද අවශ්ය වී ඇත.
දැන් අපි සටහන් පොත් අපේ නිෂ්පාදන රේඛාව පුළුල්. අපි පාරිභෝගිකයින්ගේ මුද්රණය අවශ්යතා ඵලදායී හමුවීමට.

නිෂ්පාදන