អំពី​ពួក​យើង

ការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃគុណភាពល្អបំផុត

សេវាអតិថិជនរបស់យើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2001 ន្ត្ថមានជំនាញក្នុងការចម្លងក្រដាសក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រទេសកូតឌី, សិល្បៈក្រដាស, ក្រដាស woodfree និងផលិតផលពាក់ព័ន្ធអុហ្វសិតអស់រយៈពេលជាង 18 ផ្សេងទៀតឆ្នាំ។ យើងបានផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសទាំងនៅក្នុងសន្លឹកនិងវិលឬជាតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់យើង។
ឥឡូវនេះយើងបានពង្រីកបន្ទាត់ផលិតផលរបស់យើងទៅកុំព្យូទ័រយួរដៃ។ យើងបំពេញតាមតម្រូវការបោះពុម្ពរបស់អតិថិជនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។

ផលិតផល